فوتبال(۲۰)
1 X 2
86:34
۳ - ۲
 • ۱.۱۴
 • ۵.۵
 • ۲۹
۲۸
75:0
۱ - ۱
 • ۶
 • ۱.۲
 • ۸.۵
۳۴
1 X 2
28:27
۴ - ۰
غیر فعال
 • -
 • -
 • -
۵۰
1 X 2
90:27
۱ - ۱
غیر فعال
 • -
 • -
 • -
۰
1 X 2
13:48
۰ - ۰
 • -
 • ۸
 • ۱۵
۳۷
1 X 2
45:0
۰ - ۰
 • ۲.۷۵
 • ۲.۶
 • ۳.۱
۱۰۲
45:0
۲ - ۰
 • ۱.۰۵
 • ۱۱
 • ۲۳
۱۰۱
1 X 2
70:0
۲ - ۱
 • ۱.۶۷
 • ۳
 • ۷
۷۴
1 X 2
0:0
۰ - ۰
 • ۲.۰۵
 • ۳.۱
 • ۴
۱۷۱
1 X 2
88:33
۲ - ۲
غیر فعال
 • -
 • -
 • -
۴۳
73:39
۰ - ۱
 • ۲۹
 • ۸
 • ۱.۰۸
۶۴
1 X 2
0:0
۰ - ۰
 • ۱.۸۳
 • ۴
 • ۳.۲
۱۷۷
1 X 2
45:0
۰ - ۲
 • ۲۳
 • ۱۱
 • ۱.۰۵
۱۰۰
1 X 2
0:0
۰ - ۰
 • ۱.۲۹
 • ۵.۵
 • ۶.۵
۳۷
1 X 2
0:0
۰ - ۰
 • ۱.۲۵
 • ۵.۵
 • ۷.۵
۳۷
1 X 2
0:43
۰ - ۰
 • ۳
 • ۳.۴
 • ۲.۱
۱۴۴
1 X 2
0:0
۰ - ۰
 • ۱.۳۶
 • ۴.۷۵
 • ۶.۵
۱۴۲
1 X 2
0:0
۰ - ۰
 • ۲.۵۵
 • ۳.۱
 • ۲.۸۸
۱۶۵
90:0
۱ - ۰
غیر فعال
 • -
 • -
 • -
۰
1 X 2
45:0
۰ - ۰
 • ۲.۷۵
 • ۲.۵
 • ۳.۲۵
۱۰۰
فرم پیش بینی
تکی و میکس
سیستمی

مبلغ
تومان
ضریب
1
برد احتمالی
0 تومان