فوتبال(۳۱)
1 X 2
17:37
۰ - ۰
 • ۱.۶۷
 • ۳.۵
 • ۵
۱۴۶
59:43
۱ - ۵
غیر فعال
 • -
 • -
 • -
۳۸
1 X 2
77:35
۳ - ۱
غیر فعال
 • -
 • -
 • -
۰
1 X 2
56:42
۰ - ۰
 • ۴.۵
 • ۲.۲
 • ۲.۴
۸۲
44:0
۲ - ۰
 • ۱.۰۳
 • ۱۷
 • ۲۹
۸۵
44:0
۰ - ۲
 • ۲۳
 • ۱۳
 • ۱.۰۴
۹۳
1 X 2
44:0
۲ - ۰
 • ۱.۰۳
 • ۱۷
 • ۲۹
۹۰
1 X 2
0:0
۰ - ۰
غیر فعال
 • -
 • -
 • -
۰
1 X 2
58:9
۱ - ۱
 • ۳.۲۵
 • ۲.۳
 • ۲.۸۸
۱۷
1 X 2
57:2
۱ - ۰
 • ۱.۸
 • ۳.۱
 • ۴.۵
۹۰
1 X 2
81:58
۲ - ۰
غیر فعال
 • -
 • -
 • -
۰
31:52
۱ - ۰
 • ۱.۴۴
 • ۴.۳۳
 • ۶
۱۰۷
43:35
۱ - ۰
 • ۱.۰۴
 • ۱۵
 • ۴۱
۵۴
44:0
۲ - ۱
 • ۱.۸۳
 • ۳.۴
 • ۴
۵۸
1 X 2
60:0
۰ - ۰
 • ۲.۶۳
 • ۱.۹۱
 • ۶
۱۴
1 X 2
32:0
۰ - ۱
 • ۹
 • ۳.۵
 • ۱.۵
۱۲۴
1 X 2
44:00
۱ - ۱
غیر فعال
 • -
 • -
 • -
۰
44:00
۱ - ۱
غیر فعال
 • -
 • -
 • -
۰
1 X 2
32:35
۳ - ۰
 • ۱.۰۱
 • ۲۶
 • ۶۷
۱۵۱
1 X 2
60:58
۲ - ۰
 • ۱.۲
 • ۶
 • ۹.۵
۴۱
3:8
۱ - ۰
 • ۱.۳۳
 • ۵.۵
 • ۷
۶۶
2:30
۰ - ۰
 • ۲۱
 • ۱۱
 • ۱.۰۵
۶۶
44:0
۰ - ۲
 • ۲۱
 • ۱۱
 • ۱.۰۵
۴۷
1 X 2
61:44
۰ - ۳
 • ۲۹
 • ۲۱
 • ۱.۰۲
۱۴
1 X 2
14:56
۱ - ۰
 • ۱.۷۳
 • ۳.۶
 • ۴.۷۵
۱۴۰
1 X 2
58:10
۳ - ۰
 • ۱.۰۱
 • ۲۶
 • ۳۴
۶۳
1 X 2
31:49
۱ - ۰
 • ۱.۴
 • ۴
 • ۸.۵
۹۸
1 X 2
82:53
۰ - ۰
 • ۳.۶
 • ۱.۵۳
 • ۷
۴۳
1 X 2
90:00
۷ - ۳
غیر فعال
 • -
 • -
 • -
۰
1 X 2
90:0
۳ - ۱
غیر فعال
 • -
 • -
 • -
۰
1 X 2
58:37
۱ - ۲
 • ۹
 • ۴.۳۳
 • ۱.۳۳
۷۰
فرم پیش بینی
تکی و میکس
سیستمی

مبلغ
تومان
ضریب
1
برد احتمالی
0 تومان